Про нас

Комунальна установа «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Стратегія розвитку комунальної установи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку педагогів, варіативності й відкритості освітньої діяльності, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість процесу, зміст, форми і методи надання педагогами освітніх послуг, прийняття управлінських рішень.

Мета стратегії розвитку Центру – визначити перспективи розвитку Центру як установи, яка якісно сприяє професійному розвитку педагогічних працівників  шляхом консультативної та інформаційної діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації.

          Місія Центру — формування сучасного педагога як  конкурентноспроможного фахівця, якому притаманні гнучкість і нестандартність мислення, високий рівень професійних компетентностей, відкритого до сприйняття та впровадження інновацій, здатного до саморозвитку та самовдосконалення впродовж усього життя.

Основні завдання:

 • Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.
 • Надання консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.
 • Формування у педагогів  готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій, професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентісного0 особистісно орієнтованого, діяльнісного підходів до навчання здобувачів освіти.
 • Сприяння особистісному і професійному зростанню особистості педагога, досягнення ним вершин розвитку педагогічної діяльності.
 • Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників.
 • Розкриття творчого потенціалу, стимулювання творчості працівників.
 • Підтримка ініціативи кожного педагога в його самореалізації.
 • Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.
 • Створення  ситуації творчості для всіх учасників заходів, стійкої мотивації до навчання впродовж всього життя.
 • Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.
 • Консультативна підтримка організації корекційно-розвивальної роботи.
 • Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, профілактику булінгу, девіантної поведінки здобувачів освіти.
 • Попередження та профілактика професійного вигорання педагогічних працівників.
 • Підвищення психологічної обізнаності педагогічних працівників.