Супервізія в НУШ – КУ «ОЦПРПП»

Наша сторінка сайту  «Супервізія в НУШ- КУ «ОЦПРПП»  як один із інструментів педагогічної підтримки/супервізії  педагогів у режимі онлайн, оскільки «живе» спілкування обмежене, через пандемію коронавірусу, яка досі триває.  

       Сьогодні сайт функціонує, та розвивається у напрямку надання педагогам   міста  Одеси безкоштовних супервізійних онлайн-послуг у частині як нормативно-правового, так і теоретико-прикладного супроводу для здійснення ними освітньої діяльності в Новій українській школі.

СУПЕРВІЗІЯ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

Супервізія – це новий інструмент професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи. Система супервізії допоможе учителям початкових класів реалізувати цілі і завдання НУШ, долати труднощі та зростати професійно. Ключові функції супервізора: консультативна, наставницька, функція фасилітатора (модератора).

НОРМАТИВНА БАЗА

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СУПЕРВІЗІЇ:

  • гуманізм і людиноцентризм – побудова взаємодії суб’єктів супервізії на гуманістичних цінностях, визнання пріоритету прав і свобод людини, особистісної гідності;
  • прозорість – забезпечення доступу суб’єктів супервізії до матеріалів вивчення, надання права на висловлення власної точки зору кожному учаснику; об’єктивність – неупереджене ставлення супервізора до результатів роботи педагогічних працівників, їх труднощів та ймовірних проблем;
  • партнерська взаємодія – міжсуб’єктна рівність і взаємодія учасників супервізії, спільне вирішення проблем і пошук шляхів покращення освітнього і управлінського процесів;
  • індивідуальний підхід – толерантне ставлення до всіх суб’єктів супервізії, спрямованість на підтримку і надання консультативної допомоги у вирішенні виявлених у процесі супервізії професійних проблем;
  • прогностичність – спрямованість процесу і результатів супервізії на підтримку і подальший розвиток педагогічних працівників, покращення надання освітніх послуг, якості навчання в умовах НУШ;
  • розвивальний характер – мотивація суб’єктів супервізії на активізацію їхнього професійного розвитку, самовдосконалення, використання можливостей сучасних ІКТ, Інтернету, самоосвіти;
  • рефлективність – здатність супервізора усвідомлювати важливість і відповідальність своєї діяльності як наставника, консультанта, фасилітатора; сприяння, підтримка, консультування суб’єктів супервізії щодо формування у них навичок професійної рефлексії, здатності об’єктивно оцінювати результати своєї діяльності, бачення шляхів подальшого професійного розвитку;
  • надійність і валідність вимірювання результатів супервізії – використання сучасних вивірених методик вивчення, об’єктивність трактування результатів, обов’язковість фіксації процесу та результатів супервізії.

Основною метою проведення супервізії є комплекс заходів з навчально-методичного супроводу, професійна підтримка та професійний розвиток педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.